Download references

Open Access Open Badges

Association analysis between variants in KISS1 gene and litter size in goats

Xiaopeng An, Teng Ma, Jinxing Hou, Fang Fang, Peng Han, Yan Yan, Haibo Zhao, Yunxuan Song, Jiangang Wang and Binyun Cao*

BMC Genetics 2013, 14:63  doi:10.1186/1471-2156-14-63

Include


Format