Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Systems mapping of HIV-1 infection

Wei Hou, Yihan Sui, Zhong Wang, Yaqun Wang, Ningtao Wang, Jingyuan Liu, Yao Li, Maureen Goodenow, Li Yin, Zuoheng Wang and Rongling Wu*

BMC Genetics 2012, 13:91  doi:10.1186/1471-2156-13-91

Include


Format