Download references

Open Access Highly Accessed

Widespread Horizontal Gene Transfer from Circular Single-stranded DNA Viruses to Eukaryotic Genomes

Huiquan Liu, Yanping Fu, Bo Li, Xiao Yu, Jiatao Xie, Jiasen Cheng, Said A Ghabrial, Guoqing Li, Xianhong Yi and Daohong Jiang*

BMC Evolutionary Biology 2011, 11:276  doi:10.1186/1471-2148-11-276

Include


Format