Table 2

Accession number of genes for each species

Species

Cytochrome B

IRBP


R.rattus

160688818, [80]

__

A. sylvaticus

AB033695, [81]

AB032863, [82]

M. pahari

AY057814, [83]

AJ698893, [36]

M. plathytrix

AJ698880, [36]

AJ698895, [36]

M. matthey

AJ698876, [36]

AJ698889, [36]

M. musculoides

AJ698875, [36]

AJ698890, [36]

M. minutoides

AJ875078, [84]

AJ875087, [84]

M. indutus

AJ698874, [36]

AJ698892, [36]

M. haussa

AJ698877, [36]

AJ698891, [36]

M. carolia

AB033698, [35]

AJ698885, [36]

M. cervicolora

AY057811, [82]

AJ698886, [36]

M. cookia

AY057813, [83]

AJ698887, [36]

M. fragilicaudac

AB125779, [35]

AB125812, [35]

M. famulusc

AJ698872, [36]

AJ698884, [36]

M. spicilegusb

AF159397, [85]

AJ698882, [36]

M. spretusb

AB033700, [81]

AJ698883, [36]

M. macedonicusb

AB125770, [35]

AB125805, [35]

M. cypriacusb

FR751074, this study

__

M. m. castaneusb

AB125773, [35]

AB125806, [35]

M. m. musculusb

13838, [86]

AB125808, [35]

M. m. domesticusb

AB125774, [35]

__

M. boodugac

AB125761, [35]

AB125796, [35]

M. terricolorc

AB125776, [35]

AB125810, [35]


List of the species involved in the study with the accession number of the sequences and their references. The phylogenetic groups of the subgenus Mus are indicated.

a: Southeast Asian species

b: Paleartic species

c: Indian species

Cazaux et al. BMC Evolutionary Biology 2011 11:124   doi:10.1186/1471-2148-11-124

Open Data