Download references

Open Access

Rapamycin promoted thrombosis and platelet adhesion to endothelial cells by inducing membrane remodeling

Ping Jiang*, Yong Lan, Jun Luo, Ya-Li Ren, Dong-Ge Liu, Jian-Xin Pang, Jin Liu, Jian Li, Chen Wang and Jian-Ping Cai*

BMC Cell Biology 2014, 15:7  doi:10.1186/1471-2121-15-7

Include


Format