Download references

Open Access

TNF-α Mediates Eosinophil Cationic Protein-induced Apoptosis in BEAS-2B Cells

Kun-Che Chang, Chih-Wei Lo, Tan-chi Fan, Margaret Dah-Tsyr Chang, Chih-Wen Shu, Chuan-Hsin Chang, Cheng-Ta Chung, Shun-lung Fang, Chih-Chung Chao, Jaw-Ji Tsai and Yiu-Kay Lai*

BMC Cell Biology 2010, 11:6  doi:10.1186/1471-2121-11-6

Include


Format