Download references

Open Access

Multiple mesodermal lineage differentiation of Apodemus sylvaticus embryonic stem cells in vitro

Tao Wang, Frank Fuxiang Mao, Wenyu Lai, Weiqiang Li, Weihua Yu, Zifei Wang, Lirong Zhang, Jinli Zhang, Jin Niu, Xiuming Zhang, Bruce T Lahn and Andy Peng Xiang*

BMC Cell Biology 2010, 11:42  doi:10.1186/1471-2121-11-42

Include


Format