Download references

Open Access Highly Accessed

Elucidating the crosstalk mechanism between IFN-gamma and IL-6 via mathematical modelling

Yun-feng Qi, Yan-xin Huang*, Hong-yan Wang, Yu Zhang, Yong-li Bao, Lu-guo Sun, Yin Wu, Chun-lei Yu, Zhen-bo Song, Li-hua Zheng, Ying Sun, Guan-nan Wang and Yu-xin Li*

BMC Bioinformatics 2013, 14:41  doi:10.1186/1471-2105-14-41

Include


Format